بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دهیاری های استان گیلان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دهیاری‌های استان گیلان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دهیاری‌های استان گیلان شامل 839 مورد بودند که تعداد 149 دهیاری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی گویه‌های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد، که نتایج حاکی از قابلیت اعتماد زیاد این گویه‌ها برای سنجش متغیرهای تحقیق بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. برای تشخیص عوامل تفکیک دهیاری‌های موفق و ناموفق از تحلیل تشخیصی استفاده شد. عوامل همکاری‌های سازمان ها و نهادها، تجهیزات و امکانات دهیاری، مشارکت‌های مردمی، انگیزه دهیار و میزان شرکت در کلاس های آموزشی ویژه دهیاران به ترتیب یکی پس از دیگری وارد معادله تحلیل تشخیصی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyse of factors influence the success of village management centers (Dehyaries) in Gilan province of Iran

نویسندگان [English]

  • Shahla Choubchian 1
  • khalil Kalantari 2
  • Hosain Shabanali Fami 3
چکیده [English]

A survey-descriptive research methodology conducted 839 Dehyaries, consisted the statistical population of the study. A number of 149 Dehyaries were selected as sample using a multi-stage sampling technique. The questionnaire was approved to be both valid and reliable. To identify factors affect success of Dehyaries, discriminate analysis was applied. The results revealed that organizational collaboration was the most effective component and the extent of accessibility of Dehyaries to equipment and feasibilities, people participation, motivation of Dehyars for development of village, and Dehyar participation in training courses were the most effective factors, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discriminating analysis
  • Organizational Collaboration
  • People participation
  • Success of Dehyaries