بررسی عوامل بازدارنده کارآفرینی در بین فارغ التحصیلان کشاورزی (مطالعه موردی: استان بوشهر)

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل بازدارنده کارآفرینی فارغ‌التحصیلان کشاورزی از نظر شخصیتی و محیطی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 98 نفر از فارغ‌التحصیلان کشاورزی استان بوشهر بود که در یکی از زمینه‌های تولیدی یا خدماتی کشاورزی اقدام به راه اندازی کسب و کار نموده‌اند. اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. روایی و پایایی پرسشنامه براساس الفای کرونباخ در مورد ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی 75/0 و در رابطه با ویژگی‌های محیطی کارآفرینی 91/0 محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که در بین ویژگی‌های شخصیتی، کم بودن روحیه استقلال طلبی، مرکز کنترل درونی و ریسک‌پذیری مهمترین عوامل بازدارنده کارآفرینی می‌باشند. از بین ویژگی‌های محیطی، مقدار و کیفیت آموزش‌های عملی، مخاطره آمیز بودن سرمایه‌گزاری در بخش کشاورزی و محدودیت‌های قانونی و اداری از عوامل مهم بازدارنده کارآفرینی می‌باشند. در رابطه با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی، تفاوت بین فارغ‌التحصیلان پسر و دختر از نظر فرصت شناسی (*02/0 = t) و استقلال طلبی (*05/0 = t) معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of deterrent factors for entrepreneurship for graduates of Agriculture (Case study for Boushehr Province)

نویسندگان [English]

  • yosouf Hejazi 1
  • Ali Mirshekari 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study deterrent factors for entrepreneurship in relation with personality and environmental characteristics for graduates of agriculture. The statistical population of the research is composed of graduates (N=98) have been able to establish a business in the field of agricultural production, in Boushehr Province (one of the southern provinces of Iran). Validity and reliability of the questionnaires, based upen Cronbach's Alfa coefficient was found to be 0.75 and 0.91 for personality and environmental characteristics. Among personality factors, the weak independence spirit, internal locus of control and lack of risk taking, are the most important deterrent factors for entrepreneurship. The quality of practical educations, high risk of investment in the agriculture sector, and legal and administrative restrictions are the most important deterrent environmental factors. This research indicates that regarding personality characteristics, there are significant different between male entrepreneur graduates and female entrepreneurs spirit of opportunity recognition (t=0.02*) and independence (t=0.05*).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Higher Education
  • Entrepreneurship
  • environmental characteristics
  • Graduates
  • Personality characteristics