بررسی عوامل بهبود عملکرد تشکل آب‌بران در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان، اصفهان

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 مربی، دانشگاه پیام نور مرکز اهر، آذربایجان شرقی

چکیده

هدف کلی تحقیق بررسی عوامل بهبود عملکرد تشکل آب‌بران در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان است. این تحقیق توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشاورزان عضو تشکل آب‌بران جرقویه (1810 نفر) بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و برابر با 150 نفر برآورد شد. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. ضریب اعتبار پرسشنامه برای بخش‌های مختلف پرسشنامه بیش از 75/0 بود که نشانه اعتبار مناسب ابزار تحقیق می‌باشد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عواملی چون نظارت بر توزیع و تقسیم آب، حفاظت و توسعه فیزیکی شبکه، تأمین حقوق افراد، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها حدود 77 درصد کل سازوکارهای بهبود عملکرد تشکل آب‌بران در مدیریت شبکه آبرسانی را توجیه می‌کند. نتایج الویت‌بندی نشان داد توزیع آب کافی برای اراضی زراعی و تحویل به موقع و مطمئن آب از نظر کشاورزان عضو تشکل نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد تشکل دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of mechanisms for improving the performance of water user's associations in managing irrigation network of Jarghouyeh District in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Zarei dastgerdi 1
  • houshang Iravani 2
  • hossein Shaban ali fami 2
  • Arezoo Mokhtari hessari 3
چکیده [English]

A number of 1810 members of the Water User Associations (WUAs) of Jarghouyeh district consisted the statistical population of the study, out of which 150 farmers were selected as sample using proportionate stratified random sampling technique. A questionnaire was developed for gathering the data and information. Content validity and Cronbach Alpha proved both the validity and reliability of the tool of study, respectively. Coefficient of reliability coefficient was more than 0.75 for different parts of the questionnaire. Factor analysis showed that five factors namely, monitoring on water distribution, maintenance and physical development of network, securing farmer's rights, reducing expenditure of water exploitation and conservation and improving farmer's access to input explained about 77% of variance of the areas of improving water user's associations performance in network management. The result of priority-setting showed that sufficient distribution of water and timely water delivery were two important factors affecting the performance of WUAs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrigation network
  • Isfahan province
  • participation
  • Participation management
  • Water User Association