تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به رشته کشاورزی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل نگرش دانشجویان دختر و پسر کشاورزی نسبت به رشته کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. روش این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی - همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 1677 نفر از دانشجویان دختر و پسر پردیس مذکور بوده اند که از این تعداد، 236 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات 14 نفر از اساتید و متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. برای تعیین پایایی درونی مقیاس سنجش نگرش از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن معادل 8/0 برآورد شد. رابطه بین ساعات کار با رایانه توسط دانشجویان مورد مطالعه و نگرش آنها نسبت به رشته کشاورزی منفی و معنی دار بود. رابطه بین اولویت رشته کشاورزی در انتخاب رشته دانشجویان مورد مطالعه و نگرش آنها نسبت به رشته کشاورزی منفی و معنی‌دار بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نگرش دانشجویان نسبت به رشته کشاورزی به تفکیک دختر و پسر نشان داد که مهمترین عامل شکل دهنده نگرش دانشجویان پسر نسبت به رشته کشاورزی انگیزه به پیشرفت و موفقیت در رشته کشاورزی و در مورد دانشجویان دختر قابلیت تامین نیازهای روحی - روانی چون احساس لذت از مطالعة دروس تخصصی رشته، استفاده از اطلاعات حاصل در زندگی شخصی و ارضای نیازهای روحی و روانی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the attitude of male and female students towards agrisciences: a case study in the College of Agriculture and Natural Resources of the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hosain Shabanali Fami 1
  • Fatemeh Shafie 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to perform an analysis of the attitude of male and female students towards agrisciences in the College of Agriculture and Natural Resources of the University of Tehran. It was a correlational-descriptive research which was conducted through a survey method. The statistical population of the study consisted of 1677 male and female students, out of which 236 students were selected as sample using proportionate stratified random sampling technique. The content validity of the questionnaire was approved through getting opinions of 14 agricultural extension specialists and experts working in the University of Tehran. The scale of attitude of the questionnaire was proved to be reliable as Cronbach Alpha Coefficients was equal to 0.80. According to the results, the relationship between student's time spent to use computer and their attitude towards agrisciences was negative and significant. Meanwhile, the relationship between the priority given to the selected discipline at the time of exam entrance with their attitude towards agrisciences was negatively significant. The results of factor analysis of attitude of students towards agrisciences showed that the most important factor of attitude formation was the needs for achievement from the view points of male students. The same analysis revealed that from the opinion of female students the potential of agriscienes to secure psychological needs such as enjoyment of studying agriculture and getting useful information in personal life and satisfaction of psychological needs were the most important factors forming their attitude and making it favorable towards agrisciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Students
  • Agrisciences
  • Attitude
  • University of Tehran