بررسی کیفیت آموزش‌های عملی کشاورزی از نظر دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

جامعه آماری این تحقیق شامل 944 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است. برای تهیه داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. اعتبار پرسشنامه از طریق نظرات جمعی از متخصصین و اساتید رشته‌های کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای مقیاس‌ اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه بین متغیر "کیفیت آموزش‌های عملی کشاورزی" با متغیر معدل کتبی دیپلم، معنی‌دار و منفی و با متغیر میزان علاقمندی به رشته تحصیلی، مثبت و معنی‌دار است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد موانع و مشکلات آموزش‌های عملی کشاورزی به ترتیب در چهار عامل کیفیت تأسیسات و تجهیزات آموزش عملی در مزرعه، انگیزه و تجربه دانشجویان در زمینه کشاورزی، مهارت و شایستگی‌های اساتید در زمینه آموزش‌های عملی و کیفیت امکانات و تجهیزات آموزش عملی در داخل پردیس طبقه‌بندی می‌شوند که درمجموع حدود 67 درصد از تغییرات را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of agricultural practical training from the viewpoints of the students in the Campus of Agricultural and Natural Resources of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Leila Safa 1
  • Hossein Shabanali Fami 2
چکیده [English]

The statistical population of this study consisted of 944 Post-graduate and under graduate Students, who were in their last academic year in the campus of Agricultural and Natural Resources the University of Tehran. A questionnaire was used to collect the data. The content validity of the questionnaire was established by a panel of experts in the field of agriculture in the University of Tehran. A pilot study was conducted to establish the reliability of the instrument via agricultural students. Cronbach alpha's coefficient for the main scale of the questionnaire was higher than 0.75. The results of correlation analysis showed that there was negative significant relationship between quality of agricultural practical training and the diploma average marks of the students. There was positive significant relationship between the dependent variable and their interest to the subject. In order to identify the problems and obstacles of practical training in agriculture, factor analysis was applied. Accordingly, the problems were classified into four factors of quality of installations for practical training at the farm, motivation and experience of students on agriculture, skills and competencies of teachers in practical training and the quality of equipment for practical training in the campus. These four factors explained about 67 percent of variance of the data indicating problems for practical training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Students
  • Quality of Agricultural Practical Training
  • University of Tehran