کاربرد تحلیل نقطه سربه سر در مدیریت کشاورزی مزارع گندم آبی شهرستان مرودشت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

تحلیل نقطه سربه سر یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای تصمیم گیری در کشاورزی می باشد. از این تکنیک برای تجزیه و تحلیل مؤلفه های مختلف بودجه در مورد محصول گندم آبی در شهرستان مرودشت استفاده شد. داده ها و اطلاعات موردنیاز، به صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی 85-1384 بود که از طریق 154 پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، گردآوری شد. نتایج نشان می دهد که میزان سود کشاورز (8/479 ریال بر کیلوگرم محصول)، حدود 30 درصد قیمت تمام شده محصول (2/1570 ریال) است. براساس نتایج تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر قیمت نهاده ها، سطوح قیمت عوامل تولید در شرایط موجود (به ویژه در مورد نهاده های سم، کود فسفات و کود اوره) به مراتب کمتر از میزان قیمت در نقاط سربه سر بود، به نحوی که نسبت قیمت عوامل یاد شده در شرایط موجود به قیمت آن ها در نقطه سربه سر به ترتیب معادل 02/0، 07/0 و 09/0 بود. این امر، در بسیاری از موارد سبب استفاده غیربهینه و بیش از حد از عوامل تولید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Breakeven Analysis in the Agricultural Management of Marvdasht Irrigated Wheat Farms

نویسندگان [English]

  • Esmaiel Fallahi 1
  • Amir Hossein Chizari 2
چکیده [English]

Breakeven analysis is one of the most important existent tools for decision-making in agriculture. This technique used for analysis of different budget components about irrigated wheat crop in Marvdasht township. The required data and information were collected via 154 questionnaires and using the stratified random sampling method during 2004-2005. Results show that farmer's profit (Rls. 479.8 per Kg. of crop) is about thirty percent of the cost price of crop (Rls. 1570.2). The breakeven analysis for factor prices, show the levels of factor prices in existent conditions were much lower than breakeven prices (especially in the case of the factors of insecticides, phosphate fertilizer and urea fertilizer) in such a way that the ratio of mentioned factor prices in existent conditions to their breakeven prices was 0.02, 0.07 and 0.09 respectively. This has caused non-optimal and very much usage of factors in many cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural
  • Breakeven Analysis
  • farm management
  • Marvdasht
  • Wheat