بررسی روند تغییرات آبشویی نیترات به زیر منطقه ریشه در مزارع کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

1 دکترای آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

3 استاد، گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده مهندسی آب و خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

4 کارشناس‌ ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

مصرف مقادیر زیاد کودهای شیمیایی در اراضی کشاورزی با هدف افزایش محصول و کم بودن راندمان آبیاری باعث آبشویی بخشی از نیترات و آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود. در این تحقیق، با ایجاد زه‌کش‌های نقطه‌ای در حد فاصل خاک زراعی و زهکش طبیعی مزرعه آموزشی - تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج، زه‌آب‌های نفوذ یافته به زیر منطقه ریشه جمع‌آوری و غلظت ازت نیتراتی (NO3-N) آن‌ها در آزمایشگاه کیفیت آب اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که غلظت نیترات زه‌آب خروجی از زیر منطقه ریشه از 15/0 تا 289 میلی‌گرم در لیتر متغیر می‌باشد. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت فعلی آبشویی غلظت‌های زیاد نیترات از سطح مزارع به سمت سفره آب زیرزمینی کرج و تشخیص علل آن است. اندازه‌گیری نیترات اولیه خاک، استفاده از روشهای نوین آبیاری با راندمان زیاد هستند، جلوگیری از ورود زه‌آب خروجی از دامداری‌ها به داخل مزرعه و پیش‌بینی زمان بارش و مدیریت زمان کوددهی از جمله راهکارهایی است که برای جلوگیری از کاهش کیفیت سفره آب زیرزمینی کرج توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Nitrate Leaching Changes Trend below the Root Zone in Karaj Farms with Geographic Information Systems

نویسندگان [English]

  • Abbas Kaviani 1
  • Abdolmajid Liaghat 2
  • Teimour Sohrabi 3
  • Mohammad Afshar Asl 4
چکیده [English]

High quantity of chemical fertilizer use in farms to increase production but low efficiency irrigation leaches part of nitrate and follows groundwater pollution. In this research, extra water below root zone as deep percolation collected with point drains which installed interface of natural drainage zone and agricultural soil in University of Tehran research farms. Then, concentration of nitrate (NO3-N) measured in the water quality laboratory. Results showed nitrate concentration changed between 0.15 to 289 ppm. In this study, nitrate leaching trend to Karaj groundwater and reasons is considered. Finally, initial soil nitrate measuring, usage of modern irrigation methods with high efficiency, prediction of rainfall time and fertilizer management in fields recommended to preventing of groundwater degradation quality trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • groundwater
  • Karaj
  • Nitrate leaching
  • Water resource pollution