بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

نویسندگان

استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، مازندران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول برنج در بین تولیدکنندگان شهرستان ساری در سال 1386 انجام گرفت. تعداد 90 برنج‌کار شامل دو گروه 45 نفری از افراد بیمه‌شده و بیمه‌نشده به طور تصادفی نمونه‌گیری شد. اطلاعات فردی (سن، تعداد اعضای خانوار، تجربه فعالیت، تجربه‌ خسارت و درآمد غیرزراعی)، اجتماعی (سطح تحصیلات، نوع نظام بهره‌برداری، محل سکونت و فعالیت) و جغرافیایی (اندازه مزرعه، فاصله واحد تولیدی تا اولین شعبه‌ کارگزار بیمه) از طریق پرسشنامه برای افراد مزبور جمع‌آوری گردید. اطلاعات حاصل از طریق برآورد یک تابع لاجیت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر محل سکونت کشاورز بر پذیرش بیمه معنی‌دار است. یعنی در این شهرستان پذیرش بیمه بیشتر تابع عوامل منطقه‌ای است. به نحوی که در برخی مناطق تمایل به بیمه شدن بیشتر است. داشتن آگاهی نیز یک متغیر مؤثر بر پذیرش بیمه تشخیص داده شد. یعنی تأمین آگاهی لازم برای افراد به صورت نسبی اهمیت بیشتری دارد. سن و سابقه خسارت خشکسالی از دیگر عوامل مؤثر در افزایش احتمال بیمه شدن افراد می‌باشد. لذا اشتیاق افرادی که دارای سن بیشتر و یا تجربه خسارت خشکسالی را دارند برای بیمه شدن بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factors affects insurance demand by rice producers (A case study in Sari Township)

نویسندگان [English]

  • Seyad Mojtaba Mojaverian
  • Hamid Amir nejad
چکیده [English]

To determine the factors affecting the acceptation of rice insurance in Sari township a number of 90 farmers (45 assured and 45 not assured) were sampled. The information consisted of personal (age, size of family, activity experiment, damage experiment, and non-farm income); social (studies level, agrarian regimes, locality); and geography (farm size, distance between farm to insurance broker). This information was evalyated by estimating the logit model. The locality had the most effect on insurance acceptation. The insurance acceptation in this township have mostly followed on zone factor to personal factor whatever some zone showed more tendency toward insurance than other zone. To have knowledge was an effective variable. The increase of knowledge about insurance was more important. The Age and experience of damage are other effective factors to increase demand for insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural insurance
  • Logit Model
  • rice
  • Sari