طراحی و ساخت پروفیلوگراف خودکار صفحه برگردان

نویسندگان

1 استادیار، گروه فنی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

در این تحقیق، روش کار پروفیلوگراف خودکار صفحه برگردان با تغییر حسگر بررسی شد. پروفیلوگراف طراحی شده یک وسیله الکترومکانیکی بود که به منظور بهبود دقت آن به جای یک میکروسویچ و موتور DC از یک حسگر نوری و یک سیستم کنترل دور موتور DC استفاده شد. بدین ترتیب سطح موردنظر با کمک حسگر بدون تماس سنجش می شود. این دستگاه خطوط هم تراز منحنی های سه بعدی صفحه برگردان را در ترازهای یکسان ترسیم می نماید. از پروفیلوگرام های ترسیم شده می توان به عنوان نقشه هایی برای کنترل طراحی صفحه برگردان و همچنین الگوبرداری از سطح آن استفاده نمود. از یک سطح استوانه ای فلزی به عنوان الگوی ترسیم برای مقایسه دقت دو حسگر استفاده شد. برای هر حسگر سه نوبت آزمایش انجام و از میانگین آنها استفاده شد. ترسیم های حاصل از هر دو حسگر به جای خط منحنی از یک دایره، منحنی پله ای شکل بود. برای مقایسه ترسیم های حاصل از دو حسگر ارتفاع و طول پله های ترسیمی در نقاطی یکسان ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با استفاده از حسگر نوری، میزان خطا در ترسیم منحنی دایره ای شکل 30 درصد کمتر است. برای نشان دادن کارآیی دستگاه، پروفیلوگرام های افقی و قایم یک نوع صفحه برگردان نیمه استوانه ای ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and construction of an Automatic Moldboard Profilograph

نویسندگان [English]

  • Jafar Massah 1
  • Reza Ali mardani 2
  • Javad Khazaei 1
  • Seyed Mehdi Shariatmadari 1
چکیده [English]

This paper presents design and construction of an automatic moldboard profilograph by substituting an optical sensor and a control system together with its evaluation. The modified profilograph is an electro mechanical apparatus in which a micro switch and a DC motor was replaced with an optical sensor and a control system for revolution of a DC motor. Thereby, the considered surface is measured using a non – contact sensor. This apparatus has the capability of drawing the profilograms of a 3-D object as a 2-D drawing in the same contour lines. The profilograms drawn by this apparatus can be useful in moldboard design and its surface modeling. In the end, drawn profilograms before and after modification were compared. Then, to verifying apparatus performance, the horizontal and vertical profilograms of a cylindroidal moldboard was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Machinery
  • Moldboard
  • Profilogram
  • Profilograph
  • Sensor