بررسی تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر پروفیل شوری ناحیه توسعه ریشه در منطقه خشک ایران با استفاده از لایسیمتر

نویسندگان

1 دکترای مهندسی آب، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر مدیریت سطح ایستابی بر پروفیل شوری ناحیه توسعه ریشه در مناطق نیمه خشک ایران انجام شد. تیمارهای مدیریت سطح ایستابی شامل سه تیمار آبیاری زیرزمینی با سطح ایستابی کنترل شده در عمق 3/0، 5/0 و 7/0 متر از سطح خاک و یک تیمار زهکشی آزاد بود. آب با هدایت الکتریکی 5/1 دسی‌زیمنس بر ‌متر برای ایجاد سطح ایستابی در تیمارهای آبیاری زیرزمینی و تأمین آب آبیاری در تیمار زهکشی آزاد استفاده شد. گیاه آزمایشی یونجه یک ساله بود. نتایج نشان داد از این روش می توان در شرایط نیمه خشک استفاده نمود. در بررسی پروفیل خاک از نظر شوری (عصاره اشباع) مشخص شد که توزیع نمک در منطقه توسعه ریشه در هر چهار تیمار نزدیک بهم و کمتر از چهار دسی‌زیمنس بر ‌متر (قبل از رسیدن به زمان آبشویی) می‌باشد. محصول یونجه در تیمارهای کنترل سطح ایستابی در 3/0 و 5/0 متری از سطح خاک، به ترتیب 73 و 94 درصد بیشتر از تیمار زهکشی آزاد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of water table management on soil salinity distribution in plant rhizosphere in semi-arid climatic conditions of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamideh Noory 1
  • Abdolmajid Liaghat 2
چکیده [English]

A field study was conducted to evaluate the possibility of using water table control techniques in the semi arid region of Iran with special attention to its salinity management. The WTM consisted of three subirrigation treatments with water table controls set at 0.3, 0.5 and 0.7 m from the soil surface and a free drainage (FD) treatment. The electrical conductivity (EC) of water was 1.5 dS/m. The crop cultivated in lysimeters was annual alfalfa (Medicago scutellata). The results indicated that CWT methods can be used in semi arid condition. In all the treatments the soil ECe was not reached to the crop threshold level. The evidence was the higher yield of CWT treatments than FD treatment. The total yield of CWT0.3 and CWT0.5 were 73 and 94% more than FD respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage
  • lysimeter
  • salinity
  • Subirrigation
  • Water table control