زیست شناسی جمعیت حلزون سفید باغات در استان مازندران

نویسنده

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

چکیده

زیست شناسی حلزون سفید باغات در غرب استان مازندران (تنکابن) و با مطالعه منحنی نوسانات درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط بررسی شد. این آفت دارای یک نسل در سال بوده و جفت گیری و تخم ریزی آن در ماه های شهریور و مهر می باشد. زمستان را به صورت لارو سپری نموده و در اوایل بهار با افزایش درجه حرارت لاروها به همراه بالغین از خواب زمستانی خارج و بعد از حدود چهار ماه بالغ می شوند. میانگین زمان لازم از موقع جفت گیری تا شروع تخم ریزی (3±) 25 روز، تعداد تخم (5±) 3/31 عدد، زمان تفریخ آنها (85/4±) 25 روز، درصد تخم های تفریخ شده (15±) 5/65 درصد و تعداد حلزون های تفریخ شده برای هر بالغ در هر نوبت تخم ریزی (7±) 24 می باشد. نوزادان در اوایل پاییز به همراه بالغین شروع به تغذیه از برگ و میوه درختان می نمایند. در تابستان به دلیل شدت گرما (حرارت بیش از C°23) دارای یک دوره دیاپوز تابستانه بوده و هیچ گونه فعالیت و تغذیه ندارند. با کاهش دما در اواسط شهریور ماه بالغین از حالت تابستان گذران خارج شده و بر روی گیاهان میزبان شروع به تغذیه و رشد نموده و در زمستان (کمتر از C°8) فعالیت و رشد آن ها تا بهار سال آینده کند شده و به خواب زمستانی می روند. میزان فعالیت آفت با نوسانات درجه حرارت و رطوبت رابطه دارد. براساس آمار ثبت شده در ترموهیدروگراف داخل باغ محدوده فعالیت حلزون در تنکابن در درجه حرارت C°23-8 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the biology of Helicella candeharica in Mazandaran province

نویسنده [English]

  • Elham Ahmadi
چکیده [English]

Biological studies of Helicella candeharica in citrus orchards in west of Mazandaran province (Tonekabon region) was conducted during 2004-2005. This species has one generation in a year and mating and egg laying were lasted from August to September. Under natural conditions of Tonekabon, the snail showed to hibernate as larvae and adult at the depth of 2.5-3 cm in the soil. Larvae and adults were appeared in early spring time and were completed after four months. Mean of oviposition period was 25 (±3) days, average egg cluster was 31.3 (±5) eggs means duration of incubation period was 25 (±4.85) days. The hatchability of eggs was 65.5 (±15) percent. A mean number of 24 (±7) newly hatched snails was counted per adult. In early autumn, newly hatched snails and adults damaged the leaves and citrus fruits. The animal entered the winter season in the form of hibernation (below 8?C) and in summer due to high temperature (above the 23?C) caused aestivation. The snail abundance has a direct relation with the humidity and temperature. The range of temperature that snails were active was 8-23?C in Tonekabon locality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biology
  • citrus
  • Helicella candeharica
  • Mazandaran provice