تحلیل سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم (مطالعه موردی استان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشجو دکترای آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی، کرج

3 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

هدف کلی این تحقیق، تحلیل سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم در استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی و جامعه آماری شامل 87 نفر از کارشناسان مسئول طرح ناظرین گندم و 164 نفر از مهندسین ناظر استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران به ترتیب به تعداد 38 و 45 نفر تعیین گردید اما برای کاهش خطای تحقیق این میزان به 55 (کارشناسان مسئول طرح) و 95 (مهندسین ناظر) نفر افزایش یافت. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن براساس نظر جمعی از استادان و کارشناسان رشته ترویج کشاورزی دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی تأیید گردید و اعتبار آن با استفاده از کرونباخ - آلفا 83/0 = ? (مهندسین ناظر) و 75/0 = ? (مسئولان طرح) محاسبه شد، که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار 11.5SPSSwin تجزیه و تحلیل گردید. مهم ترین سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر ایجاد تسهیلات برای مهندسان ناظر، در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه برای حضور ناظران در مزرعه و ایجاد زمینه‌های مناسب برای کارآ‌فرینی و اشتغال ناظران بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی از نظر مهندسین ناظر پنج عامل پشتیبانی، ارتباطات، اجرایی، مکان‌یابی و گزینش به عنوان مهم‌ترین سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم بودند که درمجموع 3/68 درصد واریانس را تبیین نمود و از نظر مسئولان طرح پنج عامل انگیزشی، گزینش، مشارکت محوری، پشتیبانی و اجرایی به عنوان مهم‌ترین سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم انتخاب شدند که در مجموع 73 درصد واریانس را تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Improvement Mechanism of Wheat Consultant Engineers' Project (Case study: Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari 1
  • Ali Asadi 2
  • Hosain Shabanali Fami 3
1
2
3
چکیده [English]

The main purpose of this descriptive–survey research was to analysis of improvement mechanism of wheat consultant engineers' project in Isfahan Province. The main population consisted of 87 extension experts’ and 164 of WCEs in Isfahan province and through randomized sampling 55 samples of extension experts’ and 95 of WCEs were selected to answer the questionnaires. The validity of questionnaires was cheeked by a panel of agricultural extension experts the university of Tehran. Reliability was measured by Cronbach's - alpha (?=.83 and ?=.75) showed the reliability of the questionnaire was acceptable. SPSS/win software was used for data analyzing, and factor analysis method was employed in this research. According to the results, the main improving mechanism were facilities, transport of WCEs and background for self employment. The result of factor analysis showed that improvement mechanism as view of WCEs was logistic, communication, performance, situation and selecting. And as view of extension expert were motivation, selection, participation, logistic and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural advisory services
  • Agricultural Extension
  • Improvement Mechanism
  • Isfahan province
  • Wheat Consultant Engineers