بررسی مسیرهای بازاریابی و تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای در ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

ذرت دانه ای براساس سطح زیرکشت و میزان تولید و واردات، یکی از محصولات استراتژیک کشور می باشد. باتوجه به نواقص موجود در نظام بازاریابی و بازاررسانی محصول ذرت، در این تحقیق با استفاده از آمار سری زمانی 18 ساله (85-1368) و نرم افزار Eviews، مدل اقتصادسنجی حاشیه بازاریابی و بازاریابی این محصول بررسی شد. نتایج نشان داد از مهمترین عوامل مؤثر در حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای، قیمت عمده فروشی آن است. پس سیاست های قیمتی از مهمترین سیاست های دولتی مؤثر بر حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای می باشد. همچنین کارآیی نظام بازاریابی ذرت دانه ای مناسب نبوده و این عدم کارآیی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی ذرت دانه ای شده است. برای رفع این مورد تشکیل تعاونی های تولید و توزیع محصولات کشاورزی (شامل کشاورزان و عمده فروشان و حتی دلالان)، عرضه کل ذرت وارد شده توسط بخش خصوصی و ذرت تولید شده در داخل کشور از طریق بورس پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Marketing Channels and Economic Analysis of Maize Marketing Margin in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Haji heidari 1
  • Amir Hossein Chizari 2
چکیده [English]

On the basis of acreage, production and import amounts, maize is one of the strategic products in Iran, Regarding defects of marketing system of maize, in this analysis using yearly observations between 1368 to 1385 (18 years) and Eviews software, the marketing and econometric model of maize marketing margin was studied. The results show that the most important factor in the maize marketing margin is its wholesale price. Therefore, price policies are governmental effective policies on the maize marketing margin, consequently it is necessary that for making marketing margin equitable is done the necessary. Also the efficiency of maize marketing system is not suitable and this has led to the increase of maize marketing margin. So, establishment of cooperatives of crops production and distribution (consisting farmers, wholesalers and brokers), presentation of the whole imported maize by private sector and produced maize in the country by exchange are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • maize
  • Marketing
  • Marketing Efficiency
  • marketing margin