بررسی خواص فیزیکی کود گاو پلت شده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

کود گاو از فضولات مایع، جامد و کاه و کلش مورد استفاده برای تهیه بستر گاو تشکیل شده است. در حالت طبیعی به علت کم بودن جرم مخصوص کود، حمل و نقل آن مشکل و پرهزینه است. یک روش برای رفع این مشکل پلت کردن آن می باشد. در این تحقیق، خواص فیزیکی پلت های حاصل از کود گاو بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت از شش به 20 درصد جرم مخصوص توده از 660 به 630 کیلوگرم بر متر مکعب کاهش و جرم مخصوص ذره از 1095 به 1583 کیلوگرم بر مترمکعب افزایش می یابد. مقدار نیروی لازم برای شکستن (گسیختگی) پلت ها از 3/61 کیلوگرم در رطوبت 6 درصد تا 19 کیلوگرم در رطوبت 20 درصد کاهش یافت. دوام پلت ها در محدوده رطوبتی مورد مطالعه از 34 تا 53 درصد متغیر و در رطوبت 10 درصد بیشترین مقدار بود. درضمن پلت ها در طی 24 ساعت از هوای دارای رطوبت نسبی 80 درصد حداکثر هشت درصد رطوبت جذب می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical properties of pelleted cattle manure

نویسندگان [English]

  • Javad Rezaie far 1
  • S. Reza Hasan beigi bigdeli 2
  • Mohammad Hosein Kianmehr 3
  • behzad Azadegan 4
چکیده [English]

Cattle manure is made from liquid and solid waste. It contains the straw and stubble that is used for the cattle bed. Density of the cattle manure is inherently low, which is difficult and costly to transport. Pelleting is one method to solve this problem. The physical properties of the pelleted cattle manure was investigated in this study. The results showed that by increasing moisture content of the pellets from six to 20 percent, the bulk density of the pellets decreased from 660 to 630 kg/m3 and the particle density of the pellets increased from 1095 to 1583 kg/m3. The force required to rupture the pellets decreased from 61.3 kg at six percent moisture content to 19 kg at 20.0 percent moisture content. Durability of the pellets was variable from 34 to 53 percent in the range of moisture content and was maximum at 10 percent moisture content. The pellets could absorb a maximum of 8 percent moisture during 24 hours from air with 80 percent relative humidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle manure
  • Moisture content
  • Pellet
  • Physical properties