تحلیل دیدگاه دانشجویان نسبت به مؤلفه‌های مؤثر در تبیین کیفیت آموزش کشاورزی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

جامعه آماری این تحقیق شامل 2202 نفر از دانشجویان رشته‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که 118 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب (براساس مقاطع تحصیلی) برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با نظر اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد و برای تعیین پایایی آن، آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه بیش از 75/0 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مؤثر در تبیین کیفیت آموزش عالی کشاورزی شامل چهار عامل مدرس (روش تدریس)، هدف (محتوای آموزشی)، فضا و امکانات آموزشی و مدیریت آموزشی می‌باشد که درمجموع حدود 2/74 درصد از تغییرات را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of students’ viewpoints for the explanatory components of agricultural higher education quality (College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Leila Safa 1
  • Houshang Iravani 2
  • Hosain Shabanali Fami 3
1
2
3
چکیده [English]

The population consisted of 2202 students of College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehranm Karaj. 118 of students were selected by stratified random sampling. A questionnaire was developed to gather required data. The content validity of the questionnaire was established by faculty members at Department of agricultural extension and education, University of Tehran. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument via agricultural students. Cronbach alpha's coefficients for the main scales of the questionnaire was higher than 0.75. Results of factor analysis showed that the components were classified into four factors of: trainer - teaching method, educational goal - content, educational space- facilities and educational management. These four factors explained about 74.2 percent of the variance of data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Higher Education
  • factor analysis
  • students
  • Viewpoints