ارزیابی وجین کن های مختلف در کنترل علف‌های هرز مزارع چغندرقند

نویسندگان

1 مربی پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

در این تحقیق، روشهای مختلف مبارزه مکانیکی با علف های هرز شامل وجین کن چرخان، فاروئری و دوار و وجین دستی و شاهد (عدم مبارزه با علف‌های هرز) درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مقایسه شد. تعداد علف های هرز قبل از انجام آزمایش شمارش شد و تفاوت فراوانی بین تیمارها معنی دار نبود. بعد از اعمال تیمارهای آزمایش، میزان تأثیر وجین دستی و وجین کن دوار بر جمعیت علف‌های هرز یکسان بود (5% < P). تفاوت وجین کن فاروئری و چرخان معنی دار نبود ولی تفاوت این دو با تیمارهای وجین دستی و وجین کن دوار معنی دار بود (1% > P). متوسط ظرفیت مزرعه ای وجین-کن ها ha/h 75/0 بود. وجین کن فاروئری دارای بیشترین و وجین دستی کمترین بازده نهایی بود. باتوجه به هزینه ها، درآمد و بازده نهایی، بهترین روش ها، به ترتیب وجین کن فاروئری، دوار، چرخان و وجین دستی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different cultivators' performance to control of weeds in sugar beet cultivation

نویسندگان [English]

  • Mahmood Safari 1
  • hossein Najafi 2
چکیده [English]

In order to comparison of weeds mechanical control for sugar beet, A rotary cultivator was designed and constructed in first year, and compared with other mechanical control in second year. Five treatments, included: Rotary hoe cultivator, Furrower cultivator, Rotary cultivator, No weeding and manual weeding were compared. Experiment design was Random Complete Blocks Design (RCBD) with three replications. There was not any significant difference between treatment aspects of weeds frequency before weeding in level five percent also there wasn't any significant different between Manual weeding and Rotary cultivator treatment inspect of weeding efficiency after weeds control. There was significant different between Furrower and Rotary hoe cultivators in aspect of weeding efficiency after controlling of weeds. Average field capacity for cultivators was 0.75 ha/h. In aspect of economical considerations, Furrower cultivator and manual weeding had the highest and least final efficiency respectively. So, treatments were ranked from Furrower cultivator, Rotary cultivator, Rotary hoe cultivator and Manual weeding respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivator
  • Mechanical control
  • Sugarbeet
  • Weeder
  • Weeds