طراحی مکانیزم وجین کن مکانیکی (بخش دوم: تحلیل سینماتیکی و دینامیکی)

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 دانشیار، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

در این تحقیق، تغییرات سرعت زاویه ای، شتاب زاویه ای، جرک زاویه ای، نیروهای وارد بر اعضا و تغییرات گشتاور ورودی مورد نیاز برای یک مکانیزم چهار میله ای بررسی شد. برای حل معادلات حاصل و ترسیم نمودارها یک برنامه انعطاف پذیر به کمک نرم افزار Matlab تهیه شد که توانایی محاسبه و ترسیم سرعت، شتاب، جرک، نیروهای وارد بر هر نقطه از مکانیزم و مقدار گشتاور ورودی موردنیاز را دارا می باشد. نتایج نشان داد که روند تغییرات شتاب زاویه ای، جرک زاویه ای و مقادیر نیرو در مکانیزم انتخاب شده، پیوسته بود. با درنظر گرفتن نیروی اعمال شده در مفصل ها و اعضای مکانیزم، جنس مواد و سطح مقطع برای هر عضو به صورت جداگانه حاصل می شود. مقدار گشتاور ورودی مورد نیاز برای انجام کار، با درنظر گرفتن حداکثر مقدار آن در نمودار مربوط حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a new cultivator (Part 2: Kinematic and dynamic analysis)

نویسندگان [English]

  • Hadi Samimi Akhijahani 1
  • Akbar Mohammad Arabhosseini 2
  • Mohammad Hosein Kianmehr 2
  • Hamed Mehravar 3
چکیده [English]

A new mechanical cultivator was proposed for mechanical weeding in part one. The precise point method was used to geometric design of this new cultivator. The aim of this research is selecting the suitable mechanism of the studied mechanisms in part one. The velocity and acceleration of links (kinematic) is the base of dynamic analysis of the systems. The variation of velocity, acceleration and jerk as the kinematic parameters as well as the joint forces and input torque as the dynamic parameters were investigated. Programming in Matlab was used to solve the equations and draw the diagrams. The program is provided to calculate the values of angular velocity, angular acceleration, angular jerk, joint forces and required input torque of the mechanism and draw the diagrams. The output diagrams showed that the values of the angular acceleration and jerk of the links and the values of the forces of the mechanism's joints were continues. By considering the values of the forces at joints and links of the mechanism the type of the material and sectional area can be calculated. The value of required input torque was obtained by considering maximum values of the related diagram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angular jerk
  • Four-bar mechanism
  • MATLAB Software
  • mechanical weeding
  • Precise points