تحلیل نگرش کارگزاران ترویج کشاورزی نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گیلان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

چکیده

جامعه آماری این تحقیق کارگزاران ترویج کشاورزی استان گیلان بود. روش نمونه‌گیری 'طبقه‌ای متناسب تصادفی' و ابزار مطالعه 'پرسشنامه' بود که روایی آن توسط گروه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و پایایی آن با 'آلفای کرونباخ' 76/0 برآورد شد. کارگزاران ترویج با نمرات نگرش کمتر از 47 در گروه منفی، بین 47 تا 74 در گروه نگرش خنثی و مساوی و بیشتر از 74، در گروه مثبت دسته‌بندی شدند. نتایج نشان داد همبستگی سن و میزان تحصیلات با نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات معنی‌دار نیست. رابطه نگرش و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های ترویج کشاورزی مثبت و معنی‌دار بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل (بهبود کارایی ترویج، عامل محیطی - سازمانی، عامل کیفیت محتوا و عامل هزینه - اثربخشی اقتصادی) 5/55 درصد از واریانس کل نگرش نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های ترویج کشاورزی را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Attitude of Agricultural Extension agents towards Using ICTs in Gilan Province

نویسندگان [English]

  • negin Fallah Haghighi 1
  • Hosain Shabanali Fami 2
  • Ali Asadi 2
  • Masoud Bijani 3
1
2
3
چکیده [English]

The statistical population of this study was agricultural extension agents. Sampling method was stratified random sampling and Questionnaire used as research instrument, its validity achieved by a group of experts of ICTS and agricultural extension and education and reliability was 0.76 that was estimated by Cronbach’s alpha. Extension agents with scores lower than 47 considered in negative attitude group between 47-74 classified in neutral and more than 74 categorized in positive attitude group. The relationship between age and level of education with attitude towards ICTs was not significant but there was positive and significant relationship between attitude and using ICTs. The results of factor analysis showed that four factors (Improving extension efficiency, environmental-organizational, quality of content and economic cost-effectiveness) explained 55.5 percent of total variance of attitude towards using ICTs in agricultural extension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural extension agents
  • Attitude
  • Extension Functions
  • Gilan province
  • Information and communication technology