سوسک‌های شکارگر (Coleoptera) و مقایسه جمعیت آن ها در مزارع برنج مازندران

نویسندگان

1 استادیار حشره‌شناسی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، آمل

چکیده

مزارع برنج به دلیل دارا بودن اکوسیستم‌های آبی و خشکی به طور توأم، دارای فون غنی از بندپایان می‌باشند، در این تحقیق فون سوسک‌های شکارگر خانواده‌های Carabidae، Coccinellidae، Staphylinidae و Malachiidae و تغییرات جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران طی سال‌های 85-1383 مطالعه گردید. سیزده گونه سوسک شکارگر از خانواده Carabidae، شش گونه از خانواده Coccinellidae، دو گونه از خانواده Malachiidae و یک گونه از خانواده Staphylinidae از مزارع برنج مازندران جمع‌آوری شدند. از گونه‌های مزبور، 10 گونه از خانواده Carabidae و دو گونه از خانواده Malachiidae برای فون ایران جدید می‌باشند. تراکم جمعیت شکارگران از ابتدای خرداد تا پایان تیر ماه افزایش و سپس به تدریج کاهش می یابد، حداکثر تراکم این شکارگران در پایان تیر ماه بود. با بررسی‌ تراکم جمعیت سوسک‌های شکارگر روی سه رقم برنج فجر، خزر و نعمت مشخص شد که بیشترین تراکم این شکارگران روی رقم فجر بود. درصد توده زنده برای سوسک‌ها 2/38 و برای سن‌ها، عنکبوت‌ها و سایر شکارگران به ترتیب 8/10، 2/26 و 9/24 درصد برآورد شد. به این ترتیب سوسک‌های شکارگر دارای بیشترین تراکم جمعیت در مزارع برنج بودند. مهمترین دلیل این امر وجود جمعیت بسیار زیاد سوسک‌های Paederus در اغلب مناطق بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predator beetles (Coleoptera) and their population fluctuation in rice fields of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahari 1
  • Mehrdad Tabari 2
1
2
چکیده [English]

The rice fields consist of diverse fauna of Arthropoda because of both subterranean and aquatic ecosystems. In this research, the fauna of predator beetles including Carabidae, Coccinellidae, Staphylinidae, Malachiidae, and their population fluctuation were studied in Mazandaran province during 2002-2006. A number of 13 carabid species, one staphylinid species, six coccinellid species, and two species of Malachiidae were collected from different rice fields of Mazandaran. Out of wich, 10 carabid and two malachiid species are new records for Iranian fauna. The density of these beneficial beetles increase since May until July and the highest density was obtained in the late of July. The highest density of predator beetles was observed on the rice variety of Fajr. The results of biomass-percent comparison between predator beetles with predator bugs (Heteroptera), spiders (Araneae) and other predators of rice fields indicated that the biomass-percentage were 38.2 (Coleoptera), 10.8 (Heteroptera), 26.2 (Araneae), and 24.9 (Others), respectively. Therefore, the predator beetles had the highest biomass-percent because of high density of Paederus fuscipes in all rice fields of Mazandaran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Mazandaran
  • Predator beetles
  • Rice fields