بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

باتوجه به اهمیت تولید مرکبات در استان فارس و به ویژه شهرستان جهرم، بررسی مسایل مربوط در بازار این محصول دارای اهمیت دارد. در این پژوهش فعالیت 75 تولیدکننده، 55 عمده فروش و 55 خرده فروش، بازار مرکبات شهرستان جهرم بررسی شد. نتایج نشان داد که حاشیه عمده فروشی، خرده فروشی و حاشیه کل در مورد مرکبات این شهرستان به ترتیب 1/1461، 3/1480 و 4/2941 ریال است. سهم تولیدکننده از قیمت نهایی 58 درصد برآورد شد. همچنین سهم عمده فروش بیشتر از خرده فروش بود. به طورکلی ناکاراترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارایی قیمتی، فنی و ناکارایی کل، مسیر تولیدکننده – عمده فروش – مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به تولیدکننده – مصرف کننده بود. برآورد ضریب هزینه نیز نشان داد که هزینه های بازاریابی 1/35 درصد از قیمت نهایی مرکبات بوده و با افزایش یک درصد در قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی، حاشیه کل به ترتیب 566/0 و 181/0 درصد افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of margin and efficiency of citrus market in Fars province (Case study of Jahrom County)

نویسندگان [English]

 • Yaser Mohammadi 1
 • Hamed Rafiee 1
 • Houshang Iravani 2
 • Navid Loghmani 3
 • Mehdi Rahimian 4
چکیده [English]

In this research the activity of 75 producers, 55 wholesalers and 55 retailers, citrus market of Jahrom County was investigated. The results indicated that margin of wholesale, retail and total margin of citrus in this county was 1461.1, 1480.3, and 2941.4 Rs respectively. Share of producer from marginal price was estimated to be 57.9 percent and Share of wholesaler was more than retailer. In total in citrus market of Jahrom County, wholesale levels was caused increasing of market inefficiency and the most inefficiency channel for the carely price inefficiency, technical and total inefficiency was channel of producer- wholesale- customer and the best efficiency channel was producer- customer. The cost coefficient estimated and the marketing costs was 35.1 percent of citrus marginal price and With attention to estimating of total marginal function, with increasing one percent in retail price and marketing cost, Total margin increase 0.57 and 0.20 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • citrus
 • Coefficient Marketing Cost
 • Jahrom County
 • Market efficiency
 • Marketing
 • Market Margin