بررسی کارایی اقتصادی تولید گندم در استان کرمان (مطالعه موردی: شهرستان بافت)

نویسنده

مربی پژوهشی اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کرمان

چکیده

در سال 1384، موفقیت گندم کاران ارزوئیه بافت (استان کرمان) در استفاده بهینه از مجموعه مشخصی از منابع و عوامل تولید، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران ارزیابی شد. با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 75 نفر بهره بردار انتخاب و پس از استخراج آمار و اطلاعات با استفاده از برنامه SPSS و Front.4 تابع تولید مناسب و سیستم تابع مرزی تصادفی برآورد و میزان کارایی فنی بهره برداران محاسبه شد. با استفاده از قضیه دوگانگی، تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره برداران محاسبه شد. همچنین میزان کارایی تخصیصی باتوجه به میزان کارآیی فنی و اقتصادی برآورد شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران در منطقه ارزوئیه به ترتیب 88، 84 و 74 درصد می باشد. عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع سبب شده که کارایی اقتصادی آن ها کمتر از کارایی فنی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Economic Efficiency of Wheat production in Kerman Province (Study of Baft City)

نویسنده [English]

  • Hossein Moradi Shahrebabak
چکیده [English]

The technical, allocative and economic efficiency of wheat growers in Baft, Kerman Province were studied to analyze the degree of farmers success in the optimun allocation of their resources and the possibilities of increasing the production based on the available resources and factors of production. Sampling was based on random method, so 75 farmers were selected. The stochastic frontier production and cost function methods were used to analyze technical, allocative and economical efficiency using spss and Front. 4 softwares. The result showed the average technical, allocative and economic efficiency in Baft are 88, 84 and 74 percent, respectively. The improper allocation of resources by farmers has decreased the economic efficiency compared to technical efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Function
  • The technical and economic efficiency
  • Wheat