بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ‏

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ‏

3 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج‏

چکیده

برای تعیین نحوه رشد و تکامل فولیکول های تولیدکننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش ‏فولیکولی و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (‏S/P‏) در پوست نه رأس بزغاله نر و نه رأس بزغاله ماده مرخز ‏از سن یک تا 16 هفتگی مطالعه شد. نمونه برداری از پوست از ناحیه میانی پهلوی هر بزغاله در طی نه مرحله با ‏فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که فولیکول های تولیدکننده الیاف در گروه هایی شامل سه ‏فولیکول اولیه و چندین فولیکول ثانویه قرار دارند. هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده عرق، غده دو لبی چربی ‏و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی (و برخی دو لبی) چربی بود. تفاوت ‏میانگین نسبت ‏‎ S/Pبین تمام مراحل نمونه برداری (به جز مراحل شش و هفت) معنی دار بود (05/0 > ‏P‏). ‏بیشترین مقدار نسبت ‏S/P‏ در نمونه های سن 16 هفتگی بزغاله ها مشاهده شد. اثر جنس و اثر متقابل جنس و سن ‏بر نسبت ‏S/P‏ معنی دار نبود.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of after birth secondary follicle development in Markhoz goat breed

نویسندگان [English]

  • Majid Darvishi 1
  • Manouchehr Soori 2
  • Hamid Reza Ansari Ranani 3
چکیده [English]

The follicle arrangement and secondary to primary follicle ratio (S/P) were studied in the ‎skin of nine male and nine female Markhoz goats breed from one week to 16 weeks of age. The ‎skin samples were taken from mid-side area of each animal in nine stages every other week. The ‎follicles were arranged in groups, predominantly including three primary and several ‎secondary follicles. Each primary follicle associated with sudoiferous gland, bilobed sebaceous ‎gland and erector pili muscle and each secondary follicle associated with only monolobed (and ‎some bilobed) sebaceous gland. The mean of S/P ratio was significantly different in different ‎stages (except stages six and seven) (P ? 0.05). The maximum S/P ratio was observed at 16 ‎weeks after birth. Effect of sex and interaction of sex and age on S/P ratio was not significant ‎(P > 0.05).‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Follicle development
  • Markhoz goat breed‎
  • S/P