جداسازی ‏Aspergillus flavus‏ از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین ‏M1‎‏ به روش ‏HPLC‏ در‎ ‎شیر گاوداری های تهران ‏

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران‏

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران ‏

3 استاد، گروه گیاهپزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران ‏

4 بخش سم¬شناسی، اداره کنترل دارو و غذا، تهران ‏

5 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران‏

چکیده

در سال 1383 جدایه هایی از قارچ ‏Aspergillus flavus‏ از مواد غذایی مورد مصرف در نه گاوداری اطراف ‏تهران (نظیر ذرت، جو، گندم، تخم پنبه، نان خشک، سویا، یونجه، سبوس، آرد جو، کنجاله کلزا، کنجاله پنبه، ‏سیلوی ذرت و تفاله چغندر) جدا شد. توانایی تولید سختینه به وسیله جدایه های حاصل بررسی و مشخص ‏گردید که 9/62 درصد از جدایه ها بر روی محیط ‏CzA‏ سختینه تولید نمودند. درضمن 5/68 درصد از جدایه ها ‏تولیدکننده آفلاتوکسین بودند. دامنه تغییرات در دامداری ها از نظر آلودگی خوراک دام به قارچ ‏A. flavus از 4/20 تا 7/3 درصد بود. درضمن 7/16 درصد جدایه ها مربوط به تفاله چغندر و این خوراک آلوده ترین آنها ‏بود. میانگین درصد جدایه در هر یک از مواد غذایی یونجه، کنجاله کلزا و آرد ذرت 8/1 و کمترین آلودگی به ‏قارچ را داشتند. آزمایش شیر تولیدی گاوداری ها به روش ‏HPLC‏ نشان داد که دامنه آفلاتوکسین ‏‎ M1‎در آنها از ‏‏0009/0 تا ‏ppb‏ 5269/0 بود. ضریب رگرسیون کالیبراسیون برای این آزمایش ها از 99/0 تا 998/0 و ریکاوری ‏حاصل در این آزمایش ها نیز از 3/70 تا 9/ 104 درصد تعیین گردید. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Aspergillus flavus from Feeds and Determination of Aflatoxin M1 in Milk from some Dairy Farms of Tehran by HPLC‎‏ ‏

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Sanadgol 1
  • Hassan Reza Etebarian 3
  • Giti Abolhasan 4
  • Omid Sabzevari 5
چکیده [English]

Isolates of A. flavus obtained from different feeds such as corn, barley, wheat, cotton ‎seed, bread waste, soybean, alfalfa, wheat bran, barley meal, canola meal, corn silage and beet ‎pulp from nine dairy farms in Tehran province during 2004. Ability of sclerotiom production by ‎isolates was tested. Results showed 62.9 percent of isolates produced sclerotiom on CzA medium ‎and 68.5 percent of these isolated were aflatoxigenic. From pollution of feed by A. flavus point of ‎view in dairy farms were between 20.37 - 3.7 percent. 16.67 percent of isolates obtained from ‎beet pulp as the most contaminated feed. Alfalfa, canola meal and corn meal with‏ ‏medium 1.8 ‎percent were of the least in every contaminated feeds. Analysis of milk samples by HPLC ‎showed that the rate of AFM1 in samples varied and ranged from 0.0009 to 0.5269 ppb. ‎Calibration regression coefficients determined 0.99 to 0.997 for these experiments and ‎determined recovery was between 70.31 to 1.4.93 percent in these experiments. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin B & M‎
  • Aspergillus flavus
  • feed
  • HPLC
  • Milk