اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و‎ ‎گوسفند سنجابی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ‏

2 مربی، گروه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی، کرمانشاه‏

چکیده

در این پژوهش، اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار رأس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن (2+)31 و چهار رأس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میانگین وزن (1/2+)33 کیلوگرم استفاده شد. دام‌ها در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت‌پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (5/2-1 گرم) سولفات آهن (400-100 میلی‌گرم) و آمونیوم مولیبدات (30-5 میلی‌گرم) به هر کیلوگرم کنسانتره اضافه شد. به منظور اندازه‌گیری میزان مس و تیومولیبدات مس پلاسما در هر سه هفته یک بار خون‌گیری انجام شد. برای اندازه‌گیری مس، قطر و رشد الیاف از سطح پوست و از پهلوی سمت چپ هر حیوان با استفاده از یک کلیشه 10 در 10 سانتی‌متر نمونه‌های الیاف برداشت شد. با افزایش مکمل عناصر معدنی در جیره، مس پلاسما به‌تدریج کاهش یافت و در سطح 30-25 میلی‌گرم مولیبدن و 5/2-2 گرم گوگرد در کیلوگرم ماده خشک جیره، علایم بالینی کمبود مس با کاهش شفافیت و رنگدانه‌های الیاف ظاهر شد. این علایم در حیوانات مورد آزمایش که از جیره پایه حاوی 8-7 میلی‌گرم مس در کیلوگرم ماده خشک استفاده می‌کردند پس از چهار ماه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف بیش از 30-25 میلی‌گرم مولیبدن به همراه 5/2 گرم گوگرد و 400 گرم آهن در جیره روزانه گوسفند و بز موجب کاهش سطح مس در خون و الیاف شد. حساسیت بز مرخز به افزایش این مواد معدنی بیش از گوسفند و علایم بالینی و تغییرات الیاف در بز مرخز زودتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Molybdenum, Sulphur and Iron on Copper absorption and fiber quality‏ ‏in Markhoz goat and Sanjabi sheep

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Moeini 1
  • Manouchehr Soori 1
  • Farzin Hazhbari 1
  • Ebrahim Nourian 2
چکیده [English]

An experiment conducted to evaluate the level of molybdenum, sulphur and iron ‎supplement on the copper status and clinical deficiency in Iranian sheep and goat. Eight of one ‎year -old Sanjabi sheep and Markhoz goats housed in individual crates in animal house of Razi ‎University. Animals fed with the same basal diet which was supplemented with different levels of ‎minerals of Mo, S and Fe during five months experiment. Blood samples were collected in EDTA ‎containing tubes to measure plasma copper and thiomolybdate. Wool and Mohair samples were ‎collected by taking patch samples (10 × 10 cm2) from the mid-side area of the animals every ‎three weeks to measure copper content and quality parameters. Supplementing the diet with 30 ‎mg molybdenum, 400 mg iron and 2.5 g sulfur /kg DM produced sub clinical copper deficiency ‎with minor dipigmentation of fleeces and mohair and poorer crimp being observed. The ‎response to high levels of molybdenum, iron, and sulfur in sheep and Markhoz goat was ‎different. The fiber diameter significantly reduced after four months of experiment especially in ‎goat mohair.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper
  • Fleece
  • Markhoz goat
  • Sanjabi Sheep
  • Thiomybdate