بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی ‏

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان ‏

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران ‏

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران ‏

4 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران ‏

چکیده

این پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی ‏کشاورزی انجام شده است. با بهره‌گیری از فرمول کوکران، 172 نفر از اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی ‏کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان جامعه آماری تحقیق (1260 = ‏N‏) انتخاب شدند. ‏روایی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها از سوی گروهی از اعضای هیأت علمی و محققان کشاورزی ‏بررسی و تأیید شد. پایایی آن نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ (74/0) مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از ‏اولویت‌بندی عناصر کارکرد پژوهشی بر پایه ضریب تغییرات محاسبه شده نشان می دهد که اعضای هیأت علمی ‏بیشتر به تحقیقات دانشجویی در سطح تحصیلات تکمیلی مشغول هستند و مشارکت آنها در انتشار یافته‌های ‏پژوهشی در قالب فعالیت‌های ترویجی و نیز همکاری پژوهشی با مراکز بین‌المللی محدود است. ضرایب همبستگی ‏پیرسون، رابطه مثبت و معنی‌دار بین برخی متغیرهای فردی و حرفه‌ای اعضای هیأت علمی (شرکت در کارگاه‌ها و ‏دوره‌های آموزشی، استفاده‎ ‎حرفه‌ای از اینترنت، انجام طرح پژوهشی و ...) و کارکرد پژوهشی آنها را نشان می‌دهند. ‏رگرسیون گام به گام یک معادله خطی حاوی برخی متغیرهای حرفه‌ای می باشد. ضریب تعدیل شده نشان می دهد که ‏معادله مزبور حدود 70 درصد از تغییرات کارکرد پژوهشی را تبیین می‌نماید.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Influencing the Research Function of Agricultural Faculty Members‎

نویسندگان [English]

  • abolghasem Sharifzadeh 1
  • Khalil Kalantari 2
  • Seyed Mahmoud Hosseini 3
  • Ali Asadi 3
  • Gholam hossein Abdollah zadeh 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This research was based on survey strategy with the aim to study factors influencing research ‎function of agricultural faculty members. The population of this research consisted of all faculty ‎members of public agricultural faculties and colleges of Ministry of Scientific, Research and ‎Technology (N = 1260). Using multi-phase sampling method, 172 faculty members were selected and ‎studied. Validity of questionnaire as data gathering instrument, confirmed by selected faculty ‎members and researchers, and Coronbach Alpha coefficient (equal to .74) used to confirm its ‎reliability. The results of priority setting of research functions based on coefficient of variation shows ‎that agricultural faculty members, mostly engaged in postgraduate research and their participation ‎in research outreach and international research collaboration is so partial and limited. Calculated ‎Pearson coefficients of correlation indicated significant relationship between a number of personal ‎and professional variables of faculty members (participation in training workshop and ‎courses, ‎professional‏ ‏internet usage, research project, etc) and their research function. Stepwise regression ‎analysis led to a linear equation including several personal and professional variables and R2Ad ‎coefficient indicated that this linear equation, explained 70 percent of variance of research function of ‎faculty members as dependent variable.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty member
  • higher agricultural education
  • Research Function
  • University Research