بررسی اثر انتخاب برای وزن بدن در سه سویه بلدرچین ژاپنی‏

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

در این تحقیق صفت وزن بدن در سنین مختلف و اثر انتخاب براساس ارزش ارثی صفت وزن 42 ‏روزگی در سه سویه بلدرچین ژاپنی بررسی شد. در نسل اول در هر سویه تعداد 51 پرنده نر و 51 پرنده‏‎ ‎ماده ‏به طور تصادفی از جمعیت پایه انتخاب و آمیزش به صورت یک نر با یک ماده در داخل قفس های انفرادی ‏انجام شد. داده برداری انفرادی وزن بدن در چهار سن 14، 28، 42 و 49 روزگی برای نتاج حاصل از آمیزش های فوق انجام شد. در سه سویه سفید، وحشی کانادایی و قهوه ای به ‎ترتیب تعداد 30، 40 و 35 جفت ‏پرنده نر و ماده دارای بیشترین ارزش ارثی وزن 42 روزگی، برای تولید نسل دوم انتخاب شدند. تفاوت ‏میانگین ارزش ارثی دو نسل اول و دوم در دو جنس نر و ماده به ترتیب در سویه سفید 7/10 و 2/10، سویه ‏وحشی کانادایی 6/8 و 5 گرم و در سویه قهوه ای 4 و 1/9 گرم بود. وراثت پذیری وزن 14، 28 و 42 روزگی ‏سویه سفید به ترتیب 37/0، 26/0 و 74/0، درسویه وحشی کانادایی برابر با 21/0، 17/0، 44/0 و در سویه ‏قهوه ای برابر با 39/0، 45/0 و 52/0 برآورد شد. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of selection for body weight in three lines of Kapanese quail

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shokouhmand 1
  • Mohammad Ali Emami Meibodi 2
چکیده [English]

In this study traits of body weight in different ages and effect of selection on breeding value ‎at 42 days were investigated in three strains of Japanese quail for two generation. In the first ‎generation 51 male and 51 female of each strain were randomly selected from the base ‎population and one male with one female were located in‏ ‏each cage. Body weight‏ ‏‎(BW) of the ‎progeny was measured at 14, 28, 42 and 49 days of age. For the second generation in White, ‎Canadian Wild and Brown strains a number of 30, 40 and 35 pairs of male and female birds ‎that have the highest BV were selected. Mean differential of breeding value in two generations ‎for male and female in White strain were 10.7 and 10.2 gr, in Canadian wild strain were 8.6 and ‎five gr and in Brown strain were four and 9.1 gr, respectively. Heritability of BW at 14, 28 and ‎‎42 days for White strain was 0.37, 0.26, 0.74, Canadian wild strain was 0.21, 0.17 and 0.44 and ‎for Brown strain were 0.39, 0.45 and 0.52, respectively. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body weight
  • Breeding value
  • heritability
  • Japanese quail
  • selection