تأثیر دو تنظیم کننده‌ رشد حشرات (‏IGRs‏) بر سفید بالک گلخانه‏

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران ‏

2 استادیار، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران‏

3 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری‏

چکیده

اثر غلظت‌های 5/0، یک، 5/2 و پنج میلی‌گرم بر لیتر از حشره‌کش‌های بوپروفزین و پیری‌پروکسی‌فن بر ‏تخم‌های یک و چهار روزه و نیز سنین مختلف پورگی و شفیره‌ی سفید بالک گلخانه Trialeurodes ‎vaporariorum، در گلخانه‌ای با میانگین دمای (2‏‎±‎‏) 26 درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی (5±) 80 درصد و 16 ‏ساعت روشنایی در شبانه روز بر روی گیاه شاه‌پسند درختی بررسی شد. میزان تأثیر هر دو حشره‌کش با افزایش ‏غلظت بیشتر بود. حساسیت تخم‌های یک روزه‌ به حشره‌کش‌های مزبور درمقایسه با تخم‌های چهار روزه و ‏پوره‌های سنین اول و دوم نسبت به پوره‌های سنین سوم و چهارم و نیز شفیره بیشتر بود‎.‎‏ میانگین درصد خروج ‏حشرات کامل از پوره‌های سنین اول تا چهارم و شفیره در غلظت 5/2 میلی‌گرم بر لیتر پیری‌پروکسی‌فن به ترتیب ‏‏0، 0، 0، (1/11±) 3/61 و (7/3±) 7/95 درصد، در غلظت پنج میلی‌گرم بر لیتر پیری‌پروکسی‌فن به ترتیب ‏0، 0، 0، (6/10±) 2/54 و (2/1‏‎±‎‏) 1/98 درصد، در غلظت 5/2 میلی‌گرم بر لیتر بوپروفزین به ترتیب ‏(7/7‏‎±‎‏) 9/19، (1/12‏‎±‎‏) 4/48، (4/11±) 3/60، (2/7‏‎±‎‏) 8/85 و (6/6‏‎±‎‏) 9/91 درصد و در غلظت پنج میلی‌گرم ‏بر لیتر بوپروفزین به ترتیب (6/4‏‎±‎‏) 2/12، (0/9±) 7/34، (9/7‏‎±‎‏) 9/45، (0/9‏‎±‎‏) 3/79 و (1/7‏‎±‎‏) 3/92 درصد ‏بود. ‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Two Insect Growth Regulators (IGRs) on Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae)‎

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahhari 1
  • Sohrab Imani 2
  • Kamran Parvanak 3
1
2
3
چکیده [English]

The effect of four concentrations (0.5, 1, 2.5, and 5 mg/lit) of two insect growth regulators ‎‎(IGRs) of Buprofezin and pyriproxifen on 1 and 4-day eggs, different nymphal instars, and ‎pupae of Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae), was studied at 26 ± 2 °C, 80 ± ‎‎5% RH, and 16: 8 (L: D) on Lantana camara in the greenhouse. The effect of both IGRs was ‎positively related to increasing of concentrations. The susceptibility of one-day eggs of T. ‎vaporariorum to the insecticides was more than four-day ones, and also early nymphal instars ‎‎(1st and 2nd) than 3rd, 4th, and pupa. The mean percentage of adult eclusion from first to fourth ‎nymphal instars and pupa in 2.5 mg/liter of pyriproxifen was 0, 0, 0, 61.32 ± 11.06, and ‎95.73 ± 3.66, in 5 mg/liter of it was 0, 0, 0, 54.16 ± 10.55, and 98.09 ± 1.14, in 2.5 mg/liter of ‎buprofezin was 19.88 ± 7.67, 48.35 ± 12.05, 60.28 ± 11.34, 85.84 ± 7.18, and 91.85 ± 6.55, and in 5 ‎mg/liter of it was 12.15 ± 4.60, 34.72 ± 8.96, 45.92 ± 7.87, 79.27 ± 8.95, and 92.28 ± 7.13 percent, ‎respectively. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buprofezin‎
  • Insect Growth Regulator‎
  • Pyriproxifen‎
  • Trialeurodes vaporariorum