نویسنده = محمدعلی سحری
اثر غلظت های مختلف آب پنیر بر روی نان بربری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 1-8

وحید رضا عبدی؛ منصور احمدی ندوشن؛ محمدعلی سحری