نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگیهای میکروبی لخته و آب نمک در دوران رسیدن پنیر سفید آب – نمکی ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1378

ثریا آذرنیا؛ محمدرضا احسانی؛ سید احمد میر هادی