نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مواد شیمیایی بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه بریده رقم Ilona

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 21-32

بهزاد ادریسی؛ علی کلایی؛ اصغر حسینی نیا