نویسنده = ������������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 151-162

سید مجتبی مجاوریان؛ حمید امیرنژاد