نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-42

مرتضی اکبری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی