نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-20

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ کمال عطایی