بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران

2 دانشجوی دکترا، گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، آذربایجان غربی

چکیده

در این پژوهش، باتوجه به اهمیت تولید گندم در کشور، به بررسی تأثیر نوسازی کمباین، به عنوان شاخص ارزیابی برداشت ماشینی گندم پرداخته شد. نتایج نشان داد که نوسازی کمباین ها در سال 1385 موجب کاهش چشمگیر ضایعات گندم به میزان 1368 هزار تن به ارزش 2462400 میلیون ریال در کشور شده است. همچنین، در این پژوهش دو سناریو بررسی شد. در سناریوی اول و تحت شرایط واقعی موجود، با درنظر گرفتن تخصیص یارانه های حمایتی دولت به خرید ماشین آلات و با قیمت های تضمینی گندم، با نوسازی کمباین ها، نرخ بازده داخلی بسیار بالا و در حدود 92/96 درصد بوده و تحت این سناریو و با درنظر گرفتن قیمت های جهانی برای گندم باز هم نرخ بازده داخلی بالا و در حدود 43/88 درصد برآورد شد. تحت سناریوی دوم نیز با حذف یارانه های حمایتی دولت برای خرید ماشین آلات، با نوسازی کمباین ها، تحت قیمت های تضمینی و جهانی، نرخ بازده داخلی به ترتیب 58/18 و 98/15 درصد برآورد شد. نتایج نشان می دهد که طرح جایگزینی کمباین های فرسوده در تمام سناریوهای موردنظر، مناسب بوده و حتی با حذف یارانه های حمایتی دولت برای خرید کمباین و در سطوح قیمت های جهانی نیز بازدهی مناسب و توجیه اقتصادی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of renovation effect of combine harvesters on wheat losses decrease in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Amirnejad 1
  • Hamed Rafiee 2
  • Kamal Ataie 3
چکیده [English]

In this research, the effects of combine renovation as a mechanic harvest evaluation index of wheat were studied. Results show that this renovation has decreased wheat losses by 1368 thousand tons which worth 2462400 million Rials. Two scenarios were investigated. First, under real condition with earmark of government subsidies for purchasing machines, was studied at both guaranteed and world prices. Internal rate of return in these cases were 96.92 and 88.43 percent, respectively. In the second scenario, in which government subsidies were considered, these rates were 18.58 and 15.98 percent, respectively. Results suggest that renovating old combines is acceptable in all scenarios and with proper rate of return, and even with eliminating governmental subsidies and world prices, it has economic justification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combine
  • Economic effects
  • Renovation
  • Wheat losses