نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 163-176

مهشاد مقومی؛ یونس مستوفی؛ علی رضا طلایی؛ مریم دهستانی؛ ابوالفضل اصغری