نویسنده = �������������� ��������
بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 163-176

مهشاد مقومی؛ یونس مستوفی؛ علی رضا طلایی؛ مریم دهستانی؛ ابوالفضل اصغری