بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی اکسیدکربن بالا روی ویژگی های انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا Fragaria ananassa cv. Selva))

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه¬پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز

3 استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز

4 دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، البرز

چکیده

این تحقیق به منظور مطالعه اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته با غلظت بالای گاز دی اکسیدکربن بر ویژگی های انبارمانی میوه توت فرنگی رقم ‘سلوا’ صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پوشش در دو سطح (پلی اتیلن و پلی آمید) و ترکیب گازی در دو سطح (هوا و دو درصد اکسیژن + 15 درصد دی اکسیدکربن + 83 درصد نیتروژن) بودند، نمونه های موجود در هر تیمار در سردخانه با دمای ?C2 ± 0 و رطوبت نسبی 90-85 درصد قرار گرفته و در هر مرحله از نمونه برداری با فاصله پنج روز در یک دوره 20 روزه از سردخانه خارج و برای ایجاد شرایط مشابه خرده فروشی 24 ساعت در دمای اتاق (?C25 و رطوبت نسبی 70 درصد) نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته به میزان قابل توجهی باعث جلوگیری از کاهش وزن و پوسیدگی شده است ولی میزان اسید اسکوربیک در آن کاهش یافته است. دی اکسیدکربن بالا داخل بسته ها باعث حفظ رنگ قرمز میوه و قهوه ای شدن کاسبرگ می شود. سفتی میوه ها در بسته ها با پوشش پلی اتیلن و دی اکسیدکربن بالا، به خوبی حفظ شده و مواد جامد محلول در بسته های پلی آمیدی بیش از شاهد و سایر تیمارها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high CO2 Modified Atmosphere Packaging (MAP) on storage properties of strawberry (Fragaria ananassa cv. Selva)

نویسندگان [English]

 • Mahshad Maghoumi 1
 • Younes Mostofi 2
 • Alireza Talaie 3
 • Maryam Dehestani 4
 • Abolfazl Asghari 1
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of high CO2 Modified Atmosphere Packaging (MAP) on storage quality of ‘Selva’ strawberry fruits. The statistical analysis carried out using factorial experiment by Completely Randomized Design (CRD) with three replications. Treatments included cover in two levels (polyethylene and polyamide) and two different gas compositions (2% O2 + 15% CO2 + 83% N2 and Air). Fruits were stored at 0-2?C and 85-90% relative humidity (RH) for up to 20 days with the five days intervals, followed by 24h at 25?C and 70% (RH) to simulate market conditions. The results showed that MAP is more effective to prevent weight loss and decay incidence whereas decreased vitamin C content. High CO2 inside the packages had led to inhibited red color development (a* value) of fruit and caused sepal necrosis. By the application of MAP with high level CO2 using polyethylene film, fruit firmness had not showed decrease whilst TSS in polyamide film was maximum compared to controls and other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High CO2
 • Modified Atmosphere Packaging (MAP)
 • Polyamide film
 • Polyethylene film
 • Quality
 • Storage properties
 • strawberry