نویسنده = حمید رحیمیان مشهدی
بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

دوره 8، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-12

ایرج اله دادی؛ علی شیرخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی