بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی اثر علف هرز موجود در منطقه کرمانشاه بر ارقام پابلند و پاکوتاه نخود دیم (Cicer arietinum) در تراکم‌های مختلف، یک آزمایش در سال 1380 در منطقه کرمانشاه انجام شد. این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد فاکتور وجین در دو سطح (وجین تمام فصل و تداخل تمام فصل در بلوک اصلی) و عامل رقم (رقم پابلند و رقم پاکوتاه) و عامل تراکم (20، 30، 40 و 50 بوته در مترمربع) به صورت تداخل یافته در بلوک فرعی منظور شد. رقابت علف ‌هرز سبب کاهش عملکرد در هر دو رقم و در تمام تراکم‌ها شد. اما در هر دو رقم با افزایش تراکم، گیاه زراعی بهتر با علف ‌هرز رقابت کرده و وزن خشک علف هرز کمتر بود. همچنین در رقم پاکوتاه با افزایش تراکم، عملکرد افزایش یافت ولی در رقم پابلند به دلیل دیررس بودن و مصادف شدن گلدهی با تنش خشکی و گرما، درصد پوکی غلاف بیشتر بود و درنتیجه عملکرد آن در تراکم زیاد کاهش یافت. در هر دو رقم نخود با افزایش تراکم، وزن دانه در بوته، تعداد غلاف در بوته و وزن کاه در بوته دو رقم کاهش و تعداد غلاف در مترمربع افزایش یافت. در حالت وجین همبستگی تداخل تعداد غلاف در مترمربع با عملکرد دانه بیشترین مقدار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of weeds in chickpea (Cicer arientinum) yield

نویسندگان [English]

  • Iraj Allahdadi 1
  • Ali Shirkhani 2
  • Hamid Rahimian Mashhadi 3
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the effect of competition between common weed in chickpea’s form in Kermanshah and chickpea (Cicer arietinum). It was carried out in Sararood Experimental station in Kermanshah province in 2000. Split plot factorial was considered as an experimental design that had four replications. The weeding was main factor with two different levels (whole season weeding and whole season interference), while types (two levels) and density (four levels) were confounded in subplots. This experiment shows that the competition of weeds with chickpea decrease yield in both types and all densities. However increasing the density lead to decrease of dry matter weigh of weeds, it’s the result of better competition of chickpea with weeds. In addition, in dwarf types, increasing the density result decreases the yield, in contrast in tall type the increasing of density, the decrease of yield. It is due to hear stress in flowering stage because this situation increases the percentage of the cavity pods. Density, in both types, correlates negatively with seed weight, pod number in plant and straw weight. However, pod number in square meter has positive correlation with density. Besides, the pod number in square meter has highest positive correlation with yield in both weeding and non-weeding treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Competitionm Density
  • Dry farming
  • Weed