نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تاریخ، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد برنج

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 13-22

علی ثابتی؛ مجتبی جعفر زاده کنارسری