بررسی اثر تاریخ، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد برنج

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان

چکیده

برای تعیین تاریخ کاشت، تراکم بوته و آرایش کاشت مناسب برنج، یک آزمایش در سال 1383 در روستای بوریاباف در دشت سیلاخور (استان لرستان) به صورت کرت‌های دو بار خرد شده درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بر روی رقم دم سیاه (گروه صدری) اجرا شد. عامل اصلی شامل سه تاریخ نشاءکاری بذر (17 و 24 فروردین و 16 اردیبهشت) در محل خزانه، عامل فرعی شامل دو سطح تراکم کاشت (160000 و 250000 بوته در هکتار) به صورت کپه کاری (چهار نشاء در کپه) و عامل فرعی فرعی شامل دو آرایش کاشت (مربعی و غیرمربعی) درنظر گرفته شد. با تأخیر در تاریخ کاشت، صفت عملکرد بیولوژیکی افزایش و شاخص برداشت کاهش یافت (05/0 > P). با افزایش تراکم، تعداد خوشه بارور در مترمربع، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه افزایش و تعداد پنجه بارور در کپه، تعداد دانه در خوشه، وزن خشک اندام‌های هوایی یک‌بوته و عملکرد یک‌بوته کاهش یافت (05/0 > P). آرایش کاشت مربعی سبب کاهش تعداد دانه در خوشه گردید (05/0 > P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting date, plant density and planting arrangement of rice yield

نویسندگان [English]

  • Ali Sabeti 1
  • Mojtaba Jafarzadeh kenarsari 2
چکیده [English]

An experiment was conducted as a split – split plot in form of a randomized block design with four replications in Cilakhor region of Iran in 2004. The main factor was the seed planting date with three levels (5, 12 and 25 April), sub factor was the crop density with two levels (160,000 and 250,000 pl/ha) and sub-sub factor was the crop arrangement with two levels (equidistant and non-equidistant). Delaying the planting date caused the increase of biological yield and decrease of harvest index. Increasing the crop density caused the increase of the number of fertile heads per square meter, biological yield, grain yield, and decrease of the number of fertile tillers, the number of grains per head, dry weight of above-ground organs per hill, yield of each hill (P < 0.05) and the plant height, the number of grains per head was decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • harvest index
  • Plant density and planting arrangement
  • planting date
  • Yield components