نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 49-56

کاظم نصرتى؛ سید سعید اسلامیان؛ افسانه شهبازى