بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

نویسندگان

1 مربی گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 مربی گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

برای مطالعه خشکسالی هیدرولوژیک یا روش تحلیل منطقه ای، با استفاده از داده های روزانه 12 ایستگاه آب سنجی حوزه آبریز اترک، جریان کمینه با تداوم هفت روزه در هر ایستگاه محاسبه شد. به منظور تعمیم تحلیل های نقطه ای بر منطقه مورد مطالعه، مدل منطقه ای مناسب جریان کمینه هفت روزه با دوره بازگشت 10 سال با روش مدل های رگرسیونی استخراج و جریان کمینه به صورت منطقه ای برای 25 ایستگاه برآورد شد. با درنظر گرفتن داده های اندازه گیری شده در ایستگاه های منطقه، داده های روزانه هیدرومتری ایستگاه ها به مدت 50 سال با استفاده از ClimGen شبیه سازی شد. جریان کمینه هفت روزه با دوره بازگشت 10 سال برای داده های شبیه سازی شده برای کلیه ایستگاه ها برآورد شد. سپس نقشه های پهنه بندی منطقه مورد مطالعه از لحاظ جریان کمینه ترسیم و مقادیر جریان کمینه با دو فرض موجود مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر جریان کمینه در حالت تولید داده ها، کاهش و خشکسالی در کل منطقه گسترش یافته است. با بررسی نقشه های پهنه بندی مشخص شد که در حالت گرم شدن احتمالی و کاهش بارندگی، هسته های خشکسالی آبشناسی افزایش یافته و مناطق مستعد خشکسالی به طور جدی تحت تأثیر می گیرد که باید در مدیریت منابع آب مورد توجه قرإر گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of climate change on hydrological drought

نویسندگان [English]

  • Kazem Nosrati 1
  • Seyed Saeid Eslamian 2
  • Afsaneh Shahbazi 3
چکیده [English]

Daily discharge data of 12 hydrometric recording stations in Atrak river basin were manipulated to calculate low flows for 7-day duration for studying hydrological drought using regional analysis method. Using regression models, the low flows for 7-days duration of 10-year return period were calculated and regional low flows were estimated for 20 stations. Daily data in each station used to simulate daily discharge for 50 years duration using ClimGen data generator. Regional low flows of 10-year return period were estimated using the obtained daily data. Low flow and hydrological drought conditions were, compared using zonation maps for two assumptions. The climate change decreased low flow and increased nucleus of hydrological drought increases that may have considerable effects on water management in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrak basin
  • climate change
  • Hydrological drought
  • Low flow