دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 423، فروردین 1383، صفحه 1-67 
بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن

صفحه 9-18

غلام عباس اکبری؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ منظر نجف آبادی فراهانى؛ محمد شاهوردی


اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای

صفحه 19-28

غلام عباس اکبری؛ عبداله قاسمی پیربلوطى؛ ایرج اله دادی؛ رمضان علی دوست


برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

صفحه 29-38

مریم حسینى؛ محسن قدسى؛ رحیم هنرنژاد؛ شهریار بابازاده


بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیک

صفحه 49-56

کاظم نصرتى؛ سید سعید اسلامیان؛ افسانه شهبازى