دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 1197، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-65 
1. استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی


5. بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

صفحه 53-60

مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی