دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 1197، مهر 1383، صفحه 1-65 
استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

صفحه 1-12

احمد افضل زاده؛ داود قندی؛ علی اکبر خادم؛ عبدالرضا صالحی


بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

صفحه 53-60

مجید نحوی؛ محمد رضا یزدانی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم حسینی