تجزیه علیت اجزای عملکرد دانه در عدس در شرایط دیم

نویسندگان

عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان، خراسان

چکیده

این طرح برای تعیین همبستگی ژنتیکی بین تعدادی از صفات در 15 ژنوتیپ عدس با عملکرد دانه در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 82-1381 در ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان اجرا شد. در طول فصل رشد و بعد از برداشت از صفات تعداد روز تا جوانه زدن، تعداد روز تا 50 درصد گل دهی، تعداد روز تا رسیدن، تعداد انشعابات اولیه و ثانویه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در یک بوته، وزن کل دانه ها در یک بوته، وزن 100 دانه، وزن اندام های هوایی (بیوماس) و عملکرد دانه یادداشت برداری شد. با استفاده از رگرسیون چند مرحله ای (صعودی، نزولی و گام به گام) مناسب ترین مدل برای عملکرد دانه تشکیل شد. سپس با استفاده از روش تجزیه علیت، همبستگی ژنوتیپی بین صفات باقیمانده در مدل، به آثار غیر مستقیم تفکیک شد. با توجه به همبستگی ژنوتیپی و نیز تجزیه علیت، تعداد دانه در بوته (با اثر مستقیم معادل 591/1) مهمترین مؤلفه مؤثر بر مقدار عملکرد دانه تشخیص داده شد. اثر مستقیم ارتفاع بوته و وزن اندام های هوایی نیز مثبت بود. همبستگی ژنوتیپی وزن 100 دانه با عملکرد دانه منفی و معنی دار بود (01/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Path anlysis of grain yield components of lentil (Lens culinaris)

نویسندگان [English]

  • Elyas Neyestani
  • Ali Akbar Mahmoudi
چکیده [English]

In order to study the characters affecting grain yield of lentil, a randomized complete block design with three replications conducted at Dryland Research Station of Northern Khorasan (Shirvan) in year 2002-2003. During the growth season and after harvesting, number of days to emergence, days to 50 percent flowering, days to maturity, number of primary and secondary branches, small and big diameters of seed, plant height, number of grain per plant, total grain weight per plant, 100-grain weight, biomass, harvest index and grain yield were recorded. A suitable model for grain yield was formed by multiple regression (forward, backward and stepwise). Finally, the correlation between the remaining characters in the model was divided into direct and indirect effects by path analysis. The results indicated that the number of grain per plant (with a direct effect of 1.591) had the most effect on grain yield. The direct effect of plant height and biomass was positive. Genotypic correlation of 100-grain weight and grain yield was positive and significant (p< 0.0l).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Lentil
  • Path analysis
  • yield
  • Yield components