استفاده از روش خوشه بندی در تعیین همگنی هیدرولوژیک و ارزیابی آن توسط روشهای تحلیل ممیزی و منحنی های Andrew در حوضه آبریز کرخه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در موارد زیادی، داده های کافی از متغیرهای هیدرولوژیک برای تحلیل فراوانی وجود ندارد. این امر باعث می شود تا متخصصین هیدرولوژی از تحلیل منطقه ای استفاده کنند. از داده های نمونه برای برازش با توزیع‌های احتمال استفاده می‌شود و از تئوری های احتمالات برای جامعه استنتاج آماری می شود. نتایج حاصل از تحلیل منطقه ای درصورتی معتبر خواهد بود که منطقه مورد مطالعه از نظر عوامل اقلیمی، فیزیوگرافی، ویژگی های خاک و غیره همگن باشد. بنابراین قبل از استفاده روش تحلیل منطقه ای باید از همگنی منطقه اطمینان حاصل شود. در این تحقیق با استفاده از 16 خصوصیت هیدرولوژیک از 41 ایستگاه هیدرومتری در حوضه آبریز کرخه و استفاده از روش تحلیل عاملی و انتخاب عوامل فیزیوگرافی مستقل با روش خوشه بندی مناطق همگن انجام شد و سپس با استفاده از روش تحلیل ممیزی و منحنی های Andrew روش گروه بندی آزمون شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش تحلیل عاملی پنج عامل سطح حوضه، قطر دایره معادل، ارتفاع متوسط حوضه، شیب متوسط حوضه و نسبت انشعاب می توانند به عنوان عوامل فیزیوگرافی مستقل معرفی شوند. همچنین گروه بندی به روش الگوریتم خوشه ای با انتخاب فاصله اقلیدسی 10 و روش گروه بندی Ward، شش زیرحوضه هولیان (سیمره)، تنگ سازبن، چم ژاب، جلوگیر (ماژین)، چم گز و پای پل از کل 41 زیرحوضه مورد استفاده در تحقیق به عنوان یک گروه همگن جداگانه معرفی شد. منحنی های Andrew و تحلیل ممیزی نیز دلالت بر این گروه بندی دارد و درنتیجه منطقه به دو گروه همگن که شامل 35 و شش زیرحوضه می باشند تقسیم بندی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cluster analysis for determination of the Hydrologic homogeneitym, assessment with discriminant analysis and Andrew curves in Karkheh basin

نویسندگان [English]

  • Manijeh Biyabanaki 1
  • Seyed Saeid Eslamian 2
چکیده [English]

Usually sufficient number of data of the hydrological variables is not available for frequency analysis. Therefore, through the method of regional analysis the sample data are used for fitting with probability distributions and for probability theories regarding statistical population. The results of regional analysis would be valid, in case of the study region to be homogeneous in the view of climatic, physiographical factors and soil characteristics. In this study, using 16 hydrologic characteristics from 41 hydrometry stations in Karkheh basin, factoranalysis and choosing the independent physiographical factors by cluster method, the homogeneous region delineation by discriminant analysis and Andrew curves have been used. Five factors of diameter of equivalent circle, mean elevation, mean slope and bifurcation ratio of basin, distinguished as independent physiographical factors. Also classification with cluster analysis by considering 10 for Euclidean distance and Ward's method, six basins of Holian (Seymareh), Tang-Sazbon, Cham-Jab, Jeloghir (Majin), Cham-Gaz and Pay-Pol were there. Consequently, the region was grouped into two sub-groups of 3S and six catchments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andrew Curves
  • Cluster Analysis
  • Discriminant Analysis
  • factor analysis
  • Karkheh basin