بررسی تأثیر نوبت های مختلف آبیاری بر کار آیی مصرف آب و عملکرد برنج رقم خزر

نویسندگان

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

این تحقیق برای بررسی استفاده بهینه از آب آبیاری در زراعت برنج رقم خزر با چهار نوبت آبیاری (با فواصل دو، پنج، هشت و 11 روز) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به سه تکرار در مؤسسه تحقیقات برنج در رشت اجرا شد. ابعاد کرت ها 5 * 3 متر، با دیواره بتونی با عمق 50 سانتی متر، بافت خاک سیلت - رسی و فواصل نشاءها 25 * 25 سانتی متر بود. آب آبیاری توسط لوله های پلی اتیلن از مخزن به کرت ها منتقل و میزان آب مصرفی در هر نوبت با کنتور اندازه گیری شد. عملکرد دانه مربوط به هر تیمار از شش متر مربع برداشت شد. تفاوت تیمارها از نظر عملکرد دانه، تعداد دانه پر نشده و مقدار آب مصرفی معنی دار بود (01/0>p) تفاوت وزن 100 دانه در تیمارهای مختلف آبیاری معنی دار بود (05/0>p). تفاوت عملکرد در دو فاصله آبیاری دو و پنج روز معنی دار نبود ولی تفاوت آب مصرفی آنها معنی دار بود (01/0>p). بنابراین برای صرفه جویی در مصرف آب و باتوجه به مقدار عملکرد فاصله آبیاری پنج روز را می توان برای رقم خزر توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different irrigation intervals on water use efficiency and yield of rice (Khazar variety)

نویسندگان [English]

  • Majid Nahvi
  • Mohammad Reza Yazdani
  • Mehrzad Allah gholi pour
  • Maryam Hosseini
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the water-use efficiency of rice (Khazar cultivar) at Rasht research institute of rice. The treatments were four different irrigation intervals (two, five, eight and 11 days) in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The plot size was 15 square meters in area and 50 cm in depth. The spacing between plants was 25 x 25 cm and the soil tissue was silty-clay. The polyethylene pipes were used to irrigate the plots. The consumed water was measured in the pipes for each plot. The yield was measured in a six square meter area. The differences between treatments were significant for grain yield, number of un-filled grain, consumed water (p< O.O1) and for 100 grain weight (p< O.O5). The differences of yield between two and five days interval were not significant, but their consumed water was significantly different (p< O.0I). Thus the irrigation interval of five days for Khazar cultivar in Gilan province can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermittent irrigation
  • rice
  • Water
  • WUE
  • yield