استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

2 کارشناس ارشد، گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

3 استادیار گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

میزان ضریب هضمی پنبه دانه با استفاده مستقیم از حیوان و یونجه (به عنوان علوفه پایه)، با روش جمع آوری کل مدفوع تعیین شد. میزان تجزیه پذیری پنبه دانه نیز با استفاده از روش کیسه های نایلونی اندازه گیری گردید. برای بررسی اثر استفاده از پنبه دانه در جیره گوساله های نر، تعداد 12 راس گوساله نر هلشتاین در یک طرح کاملا تصادفی با چهار جیره (شامل صفر، هفت، 14 و 21 درصد پنبه) پرواز شدند. صفات افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی، ضریب تبدیل غذا وخصوصیات لاشه اندازه گیری شد. میزان ضریب هضمی و تجزیه پذیری پنبه دانه در نرخ عبور پنج درصد به ترتیب (6±) 4/69 و 1/42 درصد بود. ماده خشک مصرفی روزانه، وزن زنده پایان پروار، میانگین افزایش وزن روزانه، وزن لاشه یا چربی احشایی، درصد لاشه، میانگین وزن قلب، ریه، کبد و کلیه ها در تیمارهای مختلف معنی دار نبود (05/0p). نتایج نشان داد که از پنبه دانه می توان تا سطح 21 درصد کل جیره غذایی در تغذیه گوساله های پرواری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of whole cottonseed in fattening male calves

نویسندگان [English]

  • Ahmad Afzalzadeh 1
  • Davoud Ghandi 2
  • Ali Akbar Khadem 3
  • Abdolreza Salehi 3
1
2
3
چکیده [English]

Digestibility coefficient of whole cottonseed was determined by in vivo method and total collection feces. The whole cottonseed degradability was determined by nylon bag method. A number of 12 Holstein bulls were used in a complete randomized design. The rations contained zero (control), seven, 14 and 21 percentages of whole cottonseed. During the experimental period, daily gain, dry matter intake, feed conversion ratio and the carcass characteristics of
bulls were measured. The whole cottonseed digestibility and degradability (in passage rate of five percent) was 69.4(I6) and 42.1 percent respectively. The effect of whole cottonseed on the dry matter intake, live body weight, daily gain and the weight of carcass (including internal fat), heart, lung, liver and kidneys were not significant (P> O.O5). The effect of rations on feed conversion ratio and internal fat weight was significant (P< O.O5). The results show that using up to 21 percent of whole cottonseed in male calves rations is possible with no adverse effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Fattening
  • Holstein bull
  • Internal fat
  • Whole cottonseed