تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید گلخانه (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتویید Encarsia formosa

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 موسسه تحقیقات برنج کشور، آمل

3 کارشناس ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تأثیر حشره کش ایمیداکلپرید بر سفید بالک گلخانه و زنبور پارازیتویید در شرایط گلخانه و روی گیاه شاه پسند درختی، در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل غلظت های 02/0، 04/0، 08/0 و 16/0 گرم بر لیتر حشره کش و شاهد (آب) در دو مرحله زیستی کوتاه مدت (هفت روز پس از سم پاشی) و بلند مدت (125 روز پس از سم پاشی) بررسی شد. تأثیر کوتاه مدت حشره کش بر میانگین درصد تلفات حشرات کامل، میزان تخم گذاری، درصد تفریخ تخم ها، درصد تلفات سنین پورگی و درصد خروج حشرات کامل سفید بالک معنی دار بود (01/0 >p) در غلظت های 02/0 و 04/0 حشره کش تراکم نهایی جمعیت کاهش یافت ولی در غلظت های 08/0 و 16/0 جمعیت سفید بالک ریشه کن شد. تفاوت تأثیر طولانی مدت ایمیداکلپرید بر سفید بالک نیز معنی دار بود (01/0>p). ایمیداکلپرید برای مدت حداقل 125 روز، خاصیت حشره کشی را داخل بافت گیاه حفظ نمود. همبستگی افزایش غلظت حشره کش و تأثیرآن در مراحل مختلف زیستی پارازیتویید مثبت بود. غلظت 02/0 به دلیل تأثیر در تمام مراحل زیستی سفید پارازیتویید مثبت بود. غلظت 02/0 به دلیل در تمام مراحل زیستی سفید بالک و عدم تأثیر منفی بر پارازیتویید به عنوان مؤثرترین مقدار تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Imidacloprid on Trialeurodes vaporariorum and parasitoid wasp (Encarsia formosa)

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahhari 1
  • Mehrdad Tabari 2
  • Hamid Rakhshani 3
چکیده [English]

The effect of imidacloprid on the greenhouse whitefly and parasitoid wasp studied in greenhouse conditions, on Lantana camara L., in a completely randomized block design with five treatments of 0.02, 0.04, 0.08, and 0.16 g/liter of insecticide and control (water) for two periods of short and long term (seven and 125 days after treatment). In short term the difference of mean of the adults’ mortality, rate of oviposition, hatching of eggs, percentage of nymphal instars mortality, and percentage of adults’ exclusion of T. vaporariorum with controls was significant (P<0.01). The dosages of 0.02, and 0.04 g/liter of insecticide caused significant difference in last aleyrodid population density, but the dosages of 0.08 and 0.16 controlled it perfectly. The effect of insecticide in long term on aleyrodid was significant and the results were similar to short term period. Longevity of emerged adults in different dosages was significantly shorter than controls (P<0.05). Therefore, the effect of insecticid lasts in the plant tissues, at least for 125 days after treatment. The effect of insecticide studied on the mean percentage of mortality the parasitoid, percentage of parasitism, percentage of adult’s exclusion and longevity of emerged parasitoids. There was positive correlation between the increasing of insecticide concentration and its effect on different life stages of the parasitoid. It is concluded that the 0.02 g/liter dosage affected all the life stages of the aleyrodid and had no adverse effect and would be the recommended dosage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Encarsia Formosa
  • imidacloprid
  • Lantana camare
  • Trialeurodes vaporariorum