برآورد شاخص انتخاب برای صفات واریته های مختلف برنج

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

2 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گیلان، رشت

3 کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

تعداد 36 واریته مختلف برنج از نظر صفات اقتصادی با یکدیگر مقایسه و شاخص انتخاب برای گزینش بهترین ژنوتیپی تعیین شد. همبستگی ژنوتیپی عملکرد دانه با صفات تعداد پنجه بارور، شاخص برداشت، طول دانه، نسبت طول به عرض دانه، مقدار آمیلوز، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی و طولی دوره رشد مثبت و معنی دار بود. ضریب تعیین در تجزیه رگرسیون مرحله ای متغیر وابسته (عملکرد دانه) در مقابل متغیرهای مستقل (نظیر تعداد پنجه بارور، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی و شاخص برداشت) 53 درصد بود. نتایج تجزیه علیت نشان داد که اثر مستقیم صفات تعداد پنجه بارور در بوته (541/0) و تعداد روز تا 50 درصد گلدهی (294/0) و ثاخص برداثت (259/0) بر عملکرد بیشترین مقدار بود. باتوجه به زیاد بودن اثر مستقیم این صفات بر عملکرد، از آنها می توان به عنوان معیاری برای محاسبه شاخص انتخاب استفاد. نحوه پس از محاسبه شاخص انتخاب، تعداد چهار واریته به عنوان بهترین ژنوتیپ گزینش شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection index estimation for the rice traits

نویسندگان [English]

  • Maryam Hosseini 1
  • Mohsen Ghodsi 1
  • Rahim Honar nejad 2
  • Shahryar Babazadeh 3
چکیده [English]

A number of 36 varieties of rice were compared for different traits. The correlation coefficient of grain yield with tiller number, harvest index, length of grain, ratio of length to width of grain, amylase content, days to 50 percent flowering and days to full maturity were positive and significant (P<0.01). The coefficient of determination in stepwise regression between dependent (yield) and independent (tiller number, days to 50 percent flowering, harvest index) variables was 53 percent. The path analysis showed that tiller number, days to 50 percent flowering and harvest index had the most direct effect on the yield. These traits had direct effect on yield and could be used for estimation of the selection index. Four varieties with the highest index were selected as the best lines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Path analysis
  • rice
  • selection Index
  • yield
  • Yield component